Home Akce Historie Fotky Ankety

MOHLI BÝT V MALČÍNĚ DRUHÝ LEŽÁKY ?!


Někdy v létě 1944 táhli partyzáni od Něm. Brodu přes Dobrou Vodu a přes Malčín na Leškovice. Vyčerpáním se zastavili v Dobré Vodě u domu č.p. 1. V tomto domě tehdy bydlel F. Welz, majitel zdejšího malého panství, toho žádali, aby jim pomohl a oni si mohli odpočinout. F. Welz je ale nechtěl vpustit a tak se partyzáni chtěli do domu dostat hlavními dveřmi. Když začali tyto dveře páčit, vytáhl Welz kulovnici a jednoho postřelil. Partyzáni teda raději rychle utekli do nedalekého Malčína. Zastavili se u prvního domu u cesty od Dobrá Vody, v domě č.p. 49 u Rezků. Rezkovi, i přes veškeré nebezpečí, tyto partyzány dobře ošetřili a oni další noci pokračovali směrem na Leškovice. Krátce po tomto incidentu začalo gestapo dělat opatření o potrestání viníků. Proto nařídili starostovi obce Malčína Bártovi, aby všechny občany Malčína shromáždil do hostince U Habásků. V případě, že by gestapo našlo nějaké stopy po oněch partyzánech, bylo gestapo rozhodnuto Malčín zničit. Při zásahu gestapa byli také přítomni haberští četníci i se služebním psem, kterého vedl strážmist Erben. Pes šel přesnou cestou, kudy postupovali v noci partyzáni a neomylně zamířil k místu, kde byli tito partyzáni ošetřeni. Strážmistr Erben však zůstal celým srdcem Čechem a tak v poslední chvíli strhl svého psa na druhou stranu. Tím zachránil celou ves a gestapáci, zklamáni neúspěchem, museli na naléhání starosty Bárty všechny občany z hospody propustit. Protože gestapáci nepřetržitě pokračovali v prohlídkách, dostali se až do leškovických lesů, kde byli tito partyzáni ukryti. Gestapo tedy udělalo velké obklíčení a když už mělo dojít k zatčení, partyzáni se raději zastřelili. Po skončení okupace Německem byl v Leškovicích vybudován památník na tyto partyzány. Každoročně je tento památník navštěvován lidmi ze širokého okolí a ti vzpomínají na hrdinství padlých partyzánů. O tom jak by asi obyvatelé Malčína dopadli, kdyby strážmistr Erben svého psa nestrhl na jinou stranu, se dnes můžeme jen domýšlet. Pro příklad nám můžou posloužit vypálené a vyvražděné Lidice a Ležáky.